Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant, april 2019

COLUMN
Een landschap hoeft niet in één keer af te zijn
Als besloten wordt om een landschap anders in te richten, dan hebben we de neiging om dat zo snel mogelijk te willen doen. Terwijl het vaak niet bezwaarlijk én soms juist zelfs goed is om er wat langer over te doen.
Mary Fiers, directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant, pleit daarom voor de introductie van het ‘tussentijds landschap’. Wat dat is en waarom het belangrijk is, leest u in haar column.
Column
Delen: 
Toezicht op gebruik van glysofaat
In de afgelopen weken verschenen foto’s in de media van oranje-gele akkers en weilanden, bespoten met glysofaat. 
Op de landbouwgronden die jaarlijks door Groen Ontwikkelfonds Brabant worden verpacht, mag geen glysofaat worden gebruikt.
Dat is ook zo vastgelegd in de pachtvoorwaarden. 
Het verbod op het gebruik van glysofaat wordt actief gehandhaafd. Zowel tijdens de integrale controles en de oplevercontroles als op basis van meldingen uit de omgeving.
Tot op heden is nog nergens vastgesteld dat glysofaat op de provinciale pachtgronden is of wordt gebruikt.
Wie toch glysofaat, dat onder meer in het middel Roundup wordt gebruikt, heeft ingezet, kan rekenen op een boete én uitsluiting van toekomstige verpachtingen.
Pachteisen
Delen: 
Gezocht: locatie voor 'landerijgoed'
Groen Ontwikkelfonds Brabant spreekt regelmatig initiatiefnemers met vernieuwende ideeën voor de aanleg van nieuwe natuur. Een van die initiatiefnemers is Agrobosbouw Nederland. De stichting zoekt in Brabant een locatie waar het eerste landerijgoed gerealiseerd kan worden.
Landerijgoederen zijn gebied van 25 tot 30 hectare groot. In die gebieden worden natuur en landbouw, economie en ecologie, lokale en regionale voedselproductie en het leveren van andere ecosysteemdiensten gecombineerd met bijvoorbeeld zorg, recreatie, energie, educatie, natuurontwikkeling en nieuwe woonvormen.
Agrobosbouw is op zoek naar een plek waar praktische ervaring kan worden opgedaan met dit nieuwe type van circulair functionerend landbouwbedrijf.
Interesse?
Delen: 
Groen Ontwikkelfonds ondersteunt aanleg open moerasbos
Op initiatief van Ger van den Oetelaar is in Sint Oedenrode een nieuw, open moerasbos aangelegd. De aanplant van ruim anderhalve hectare bos was nodig om de achteruitgang van natuurwaarden in de omgeving te kunnen stoppen en de grote natuurpotentie van het gebied te kunnen ontwikkelen.
Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft de aanplant van het vochtige bos in De Geelders ondersteund met een financiële bijdrage. Vochtige bossen behoren tot de soortenrijkste en meest bedreigde bossen van Nederland.
Lees meer
Delen: 
Dotterbloemen en blauwgraslanden terug in Annabos
Het Annabos in Uden is een van de mooiste wijstgebieden in Europa. Wijst is ijzerrijk grondwater dat, op deze locatie, omhoog komt als gevolg van de Peelrandbreuk. In het Annabos komt dit verschijnsel nog aan de oppervlakte en is het nog niet weggeploegd of gedraineerd.
Met financiële steun van Groen Ontwikkelfonds Brabant ontwikkelt Ketelwald BV natte schraalgraslanden aan de Steeuwichtweg in Uden. Het is de bedoeling dat daar blauwgrasland opnieuw tot ontwikkeling komt. Blauwgrasland, een van de rijkste graslanden van Nederland, is een vegetatietype dat na de ruilverkaveling van 1975 zo goed als verdween.
Het Annabos staat ook bekend om de dotterbloem. Die groeien vooral langs beekjes, op plekken waar in de winter ijzerrijk grondwater uittreedt. Ketelwald wil met de herinrichting van de gronden in het Annabos er voor zorgen dat ook de dotterbloemgraslanden daar weer tot ontwikkeling komen.
Lees meer
Delen: 
Contact
E-mail opties