Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant - januari 2021
 
COLUMN
Ons goede voornemen voor 2021: dóórwerken
‘Focus op uitvoeringskracht’. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we (lees: de samenleving) af en toe vergeten hoe belangrijk het is. Laten we ons niet verliezen in het schrijven van beleidsnotities of de zoveelste overlegtafel, maar ons vooral de vraag blijven stellen: wat doe ik vandaag om de plannen van morgen gerealiseerd te krijgen?
Hoe belangrijk het is om dóór te blijven werken, ook aan het natuurnetwerk in Brabant, beschrijft Mary Fiers, directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant, in haar maandelijkse column.

Onze eerste tip voor 2021: de moeite van het lezen waard!
Column
Delen: 
'Werk in Uitvoering'  thema jaarplan 2021

Deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar is volledig gewijd aan ons jaarplan 2021.
Wat is onze ambitie? Hoe denken we die te realiseren? Wat zijn onze speerpunten voor het komende jaar - en waarom?
Het jaarplan 2021 van Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft de passende titel ‘Werk in Uitvoering’ meegekregen. Omdat daar, ook in 2021, de nadruk van ons werk op ligt. Alleen door samen en met nog méér doorzettingskracht verder te gaan op de ingeslagen weg, gaan we ons gezamenlijke doel (een robuust en aaneengesloten natuurnetwerk in Brabant in 2027) ook daadwerkelijk realiseren.
Uiteraard gebeurt er veel meer dan in het jaarplan 2021 is beschreven. Wie er meer over wil weten, wordt van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen. Wij vertellen u graag hoe we het verschil willen én kunnen maken.

Jaarplan
Delen: 
Onze ambitie voor 2021: 1150 hectare nieuwe natuur
Willen we in 2027 het gewenste robuuste en aaneengesloten natuurnetwerk in Brabant hebben, dan moeten in de komende jaren nog veel natuurprojecten worden afgerond én zullen nieuwe plannen tot uitvoering moeten worden gebracht. Wij verwachten in het komende jaar 450 hectare nieuwe natuur te realiseren (dus klaar!) én de ontwikkeling van 700 hectare nieuwe natuur in gang te zetten (subsidiebeschikking afgegeven en/of grondpositie ingenomen).
Hoe we dat doen, leest u in het jaarplan 2021.
Is 1150 hectare veel? Jazeker!
Meer weten?
Delen: 
Onze 5 speerpunten voor 2021
In ons jaarplan 2021 hebben we naast onze twee hooftaken (subsidies verstrekken en grond kopen, ruilen en verkopen) vijf concrete speerpunten benoemd. Noodzakelijk om onze stevige ambities ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. De vijf speerpunten worden hieronder kort toegelicht.
Lees meer
Delen: 
1. Stimuleren van ondernemerschap

Ondernemend Natuurnetwerk Brabant (ONNB), waarbij de ontwikkeling van nieuwe natuur en een rendabele bedrijfsvoering hand-in-hand gaan, biedt grote kansen.
Sterker, natuur realiseren met 50% eigen financiering (een flink deel van onze opdracht) gaat zónder Ondernemend Natuurnetwerk niet lukken.
Wij blijven daarom ook in 2021 ondernemerschap stimuleren. Zo zien we al tal van goede voorbeelden van combinaties van natuurontwikkeling en voedselproductie. Wij gaan in 2021 door met het uitdragen hiervan in bestaande en nieuwe netwerken.

2. Aanbieden meerjarige pachtovereenkomsten

Natuur realiseren is een kapitaalintensieve opgave. De investeringen die nodig zijn om de noodzakelijke grond te verwerven zijn fors.
Onze ervaring van de afgelopen twee jaar leert dat er initiatiefnemers zijn die wél natuur, al dan niet met een ondernemend verdienmodel, willen realiseren, maar om financiële redenen (nog) geen eigenaar kunnen of willen worden van de grond.  
Door vanaf 2021 op een grotere schaal ook meerjarige pacht aan te bieden stellen we die initiatiefnemers in staat alsnog hun (ondernemende) natuurplannen te realiseren.

3. Actief nieuwe samenwerking opzoeken

In 2020 hebben we, samen met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant, onderzocht of en hoe praktisch invulling kunnen geven aan de samenwerking met Ruimte voor Ruimte en VAB-impuls. VAB staat voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing.
Uit eerste concrete projecten blijkt dat er serieuze kansen zijn voor realisatie van meer nieuwe natuur, als we slim samenwerken. Dat wordt dan ook onze inzet voor 2021: nagaan waar concrete kansen liggen én die vervolgens aangrijpen om gezamenlijk met andere partners nieuwe natuur aan te leggen.

4. Particuliere investeerders interesseren

Nederland telt veel én steeds meer particulieren, organisaties, bedrijven en fondsen die natuur een warm hart toedragen.
Sommigen zijn zelf ook actief in natuurontwikkeling. Anderen zijn wel bereid om geld te investeren in nieuwe natuur, maar hebben niet de tijd of de ambitie om die natuur vervolgens ook zelf te realiseren en te beheren.

In 2021 gaan wij aan de slag om concrete proposities te maken voor de (co)financiering van nieuwe natuur in Brabant.

5. Gebiedsgerichte afspraken met partners

Groen Ontwikkelfonds Brabant werkt in verschillende gebieden intensief samen met partijen die deze gebiedsprocessen coördineren. Samen met de Brabantse waterschappen, terreinbeherende organisaties, gemeenten, ZLTO en Ark Natuurontwikkeling werken we zo aan de realisatie van nieuwe natuur.
Afgelopen jaar zijn we gestart om met deze partijen bij de start van deze gebiedsprocessen meerjarige concretere afspraken te maken over onze inbreng. Die afspraken zijn nodig om het voor alle betrokkenen, die in dat gebied actief zijn, duidelijker te maken wie wat doet. Dat bevalt goed!
Wij werken in 2021 door aan het verbeteren van deze werkwijze.

Blijf ons ook in 2021 volgen!

Om onze ambitie (realisatie Natuurnetwerk Brabant uiterlijk 2027) te realiseren is continue en proactieve communicatie nodig. Om nieuwe initiatiefnemers te bereiken, maar ook om te laten zien wat wij samen met onze partners al voor elkaar hebben gekregen.
We gaan gesprekken aan met initiatiefnemers en (potentiële) partners, maar wij zetten ook onze website, deze nieuwsbrief en de sociale media (Facebook, Twitter en Linkedin) in om succesvolle voorbeelden onder de aandacht te brengen. Benieuwd naar hoe wij in 2021 onze voornemens vorm en inhoud gaan geven?
Blijf ons volgen!

Contact
E-mail opties